cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Normativa de l’escola


Admissió

Per l’admissió dels infants, caldrà presentar a l’escola:

  • el certificat de vacunació i salut,
  • la signatura de l’acceptació de les normes
  • la fitxa d’inscripció completa.

Horari escolar

L’horari escolar, de dilluns a divendres, serà de 9 del matí fins a les 5:30 de la tarda, per tots aquells nens i nenes que facin jornada completa. La mitja hora que va des de les 7:45 fins a les 9 del matí i la corresponent a l’interval de sortida de 5:30 a les 6:30 de la tarda, seran considerades com a servei d’acollida.

Es procurarà puntualitat, tant en les hores d’entrada, com en les de sortida. El retard de vint minuts, a partir de l’hora de sortida, serà comptat a preu d’hores aïllades.

No es donarà cap nen ni nena a persones desconegudes. Caldrà, doncs, una autorització escrita i signada pel pare o la mare, o bé un avís personal, telefònic…

Festius i vacances

L’escola donarà a conèixer a les famílies el calendari de festes d’acord amb l’establert pel Departament d’Educació.

Servei de menjador

El servei de menjador serà optatiu, essent obligatori quedar-se a berenar els infants que assisteixen a l’escola a la tarda. Els esmorzars no van a càrrec de l’escola i només se’n donarà als infants que arribin abans de dos quarts de 10 del matí.

Higiene i malalties

A fi de mantenir un ambient higiènic i saludable, tots els nens i nenes hauran d’assistir a l’escola amb les mínimes condicions de neteja. Cap infant podrà acudir a l’escola quan tingui febre. Així mateix, quan un infant tingui una malaltia infecciosa, la família haurà d’avisar a l’escola per a poder prendre les mesures oportunes envers la salut dels altres nens i nenes.

També en retornar a l’escola, després de la malaltia infecciosa, s’haurà de presentar una nota del metge que asseguri el restabliment complet de l’infant.

Si algun infant pren medicaments, caldrà que porti anotat a la capsa del mateix, el nom del nen o nena, la dosi que n’ha de prendre i l’horari a seguir. Així mateix, serà convenient fer-hi constar si cal posar-lo al frigorífic.

Material personal

Cada infant, en començar a l’escola, haurà de portar la bata, amb el seu nom, amb una tireta per penjar-la i un mocador cosit a la butxaca per mitjà d’una veta o cinta. La bata es canviarà, com a mínim, dues vegades a la setmana i diàriament quan les sortides al jardí siguin periòdiques.

Tots els nens i nenes portaran, també, una tovallola mida tocador per a la seva higiene personal de mans i cara, amb el nom i una goma per penjar-la; una tovallola per al canvi de bolquers, una fotografia pel penjador, en la qual es puguin reconèixer; dues fotos de carnet, una capsa de mocadors de paper, una motxilla i un vas de plàstic amb nansa. Els infants que es quedin a dinar hauran de portar de casa el pitet, la manta per la migdiada i una pinta.

Tots els infants portaran un recanvi de roba i aquells que ho necessitin hauran de dur, també, bolquers i tovalloletes pel canvi, tot dins d’una bossa de roba amb el nom de l’infant. També portaran una jaqueta per les sortides al jardí.

Tant els objectes, com la roba, anirà tot marcat i les peces d’abric caldrà que portin una veta o goma suficientment llargues per a poder-se penjar al penjador amb facilitat.

Pagaments

Des del moment que el nen/a comença a l’escola, la família queda compromesa a pagar tot l’any, mentre duri el curs escolar, és a dir, del mes de Setembre a Juliol, ambdós inclosos, sempre i quan no hi hagi una causa molt justificada que s’estudiarà en cada cas.

A partir de deu dies escolars de no assistència a l’escola, es descomptarà el cost del servei de menjador.

El material serà globalitzat i compartit, igual per a tots els infants, per tant no es podrà portar de casa cap objecte o joguina que sigui pròpia de l’infant i pugui donar lloc a baralles i competències.

Els infants pagaran el material que fan anar per a treballar cada trimestre.

Reunions

Se celebraran reunions trimestrals entre pares i mestres per a tractar assumptes d’interès general. A més a més hi haurà hores concertades de consulta per a parlar de cada infant en particular sempre que interessi als pares o que els mestres ho considerin necessari o convenient.

 

NOTA: Aquestes normes podran ser canviades o modificades segons les necessitats de l’escola.